Yhdistyksen säännöt

SUOMEN MAAJOUKKUEEN KANNATTAJAT RY -YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 30.11.2019

1§ NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Suomen Maajoukkueen Kannattajat ry ja kotipaikka on Helsinki.

2§ TARKOITUS JA TOIMINTA

Tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Suomen jalkapallomaajoukkueiden kannattajien yhdyssiteenä, kannustaa jalkapallomaajoukkueita ja edistää jalkapallo- ja fanikulttuuria positiivisessa hengessä. Yhdistys lisää samoin ajattelevien ihmisten kanssakäymistä ja tarjoaa heille toimintafoorumin.

Toiminta

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

- Kehittää ja ylläpitää Suomen jalkapallomaajoukkueiden näkyvyyttä ja tunnelmaa koti- ja vierasotteluissa.

- Järjestää jäsenilleen ottelumatkoja, fanitapaamisia ja vapaa-ajanviettotilaisuuksia

Toiminnan luonne

Yhdistys on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton. Toiminnan tarkoitus ei ole taloudellisen ansion tai voiton hankkiminen siihen osallistuville.

3§ JÄSENET

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä henkilö, joka hyväksyy säännöt ja on valmis osallistumaan sen toimintaan varsinaisena jäsenenä. Kannattajajäseneksi voi liittyä henkilö ja oikeustoiminen yhteisö. Yhdistys voi kutsua ansioituneita henkilöitä kunniajäseniksi. Uudet jäsenet hyväksyy hallitus. Yhdistys pitää jäsenistä jäsenluetteloa ja valvoo jäsenvelvoitteiden noudattamista.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa.

Jäsen katsotaan eronneeksi, jos hän on jättänyt kolme kuukautta sitten erääntyneen jäsenmaksun maksamatta.

4§ HALLITUS

Jäsenet

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut vähintään neljä (4), mutta enintään kymmenen (10) varsinaista sekä vähintään kaksi (2), mutta enintään neljä (4) varajäsentä. Hallituksen toimikausi on 1.1.-31.12.

Toimihenkilöt

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapauheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Kokoontuminen

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.

Päätösvaltaisuus

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään puolet hallituksen jäsenistöstä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien, on paikalla. Asia ratkaistaan yksinkertaisella enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Etäosallistuminen hallituksen kokoukseen on sallittua käyttäen puhelinta, tietokonetta tms. tietoliikennevälinettä.

5§ YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja kaksi (2) yhdessä.

6§ TILIT

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhdistyksen kokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausunto hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen yhdistyksen kokousta.

7§ YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu yhdistyksen varsinaiseen tai ylimääräiseen kokoukseen on julkaistava vähintään 14 päivää ennen kokousta yhdistyksen internetsivuilla ja lähettämällä kokouskutsu jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Kokouskutsussa tulee olla kokouksen esityslista mukana.

8§ YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksellä on vuosittain kaksi sääntömääräistä kokousta.

Kevätkokous

Yhdistyksen kevätkokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä aikana helmi-maaliskuussa.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada asian kevätkokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä yhdistyksen hallitukselle kirjallisesti kaksikymmentäyksi (21) päivää ennen kokousta.

Syyskokous

Yhdistyksen syyskokous pidetään vuosittain hallituksen määräämää aikana syys-joulukuussa.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada asian syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä yhdistyksen hallitukselle kirjallisesti kaksikymmentäyksi (21) päivää ennen kokousta.

Ylimääräinen kokous

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen oleva aihetta taikka vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Äänioikeus

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella äänioikeutetulla varsinaisella ja kunniajäsenellä yksi (1) ääni. Yhdistyksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla. Muutoin päätökseksi tulee se mielipide, jota puheenjohtaja on kannattanut.

9§ JÄSENKOKOUSASIAT

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja.
 2. Valitaan kokouksen sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
 5. Esitetään yhdistyksen vuosikertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.
 7. Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varatoiminnantarkastaja.
 8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.


Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja.
 2. Valitaan kokouksen sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
 5. Esitetään yhdistyksen toimintasuunnitelma tulevalle vuodelle ja budjetti.
 6. Päätetään jäsenmaksun suuruudesta tulevalle vuodelle.
 7. Valitaan yhdistyksen hallitus tulevalle vuodelle.
 8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.


10§ SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävät yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.

Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.

Yhdistyksen säännöt on hyväksytty ylimääräisessä kokouksessa 30.11.2019