Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Pohjoiskaarre Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.
Pohjoiskaarre Oy on Suomen Maajoukkueen Kannattajat ry:n täysin omistama yhtiö. Näin ollen Suomen Maajoukkueen Kannattajat ry ylläpitää Pohjoiskaarre Oy:n puolesta Suomen Maajoukkueen Kannattajat ry:n jäsen- ja asiakasrekisteriä.
Laadittu 17.01.2020.
Viimeisin muutos 17.01.2020.

 

1. Rekisterinpitäjä

Suomen Maajoukkueen Kannattajat ry
Yhdistyksen rekisterinumero: 185.640
PL 195, 00251 Helsinki

 

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Jussi Hartikainen
Sähköpostiosoite: [email protected]
Puhelinnumero: 050-5675252

 

3. Rekisterin nimi

Suomen Maajoukkueen Kannattajat ry:n jäsen- ja asiakasrekisteri

 

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on jäsenyys, asiakassuhde tai joissain tapauksissa henkilön suostumus.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ovat:
- jäsenyysasioiden hoito
- asiakkaan tilausten käsittely ja toimitus tai palvelun tuottaminen asiakkaalle
- toiminnan ja palveluiden kehittäminen
- jäsen- ja asiakassuhdeviestintä, jäsen- ja asiakassuhteen ylläpito
- oikeudellisten velvoitteiden täyttäminen (mm. kirjanpitolain osalta)
- markkinointi (ainoastaan jäsenen tai asiakkaan erillisellä suostumuksella).

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yhdistyksen jäsennumero, kotimaa, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), verkkoyhteyden IP-osoite, tiedot tilatuista tuotteista ja palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin tuotteisiin sekä palveluihin liittyvät tiedot kuten palautteet ja arvostelut.

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta tai jäseneltä mm. jäseneksi rekisteröidyttäessä, nettisivuston suomifanit.com käyttäjäksi rekisteröidyttäessä ja sivustoa käytettäessä, nettilomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palveluissa, sopimuksista, jäsen- tai asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa jäsen tai asiakas luovuttaa tietojaan.

 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta muille tahoille markkinointitarkoituksiin.

Jos tuotteen toimitus, palvelun tuottaminen tai laki vaatii, luovutamme välttämättömät tiedot mm. seuraaville kolmansille osapuolille:
- Suomen Palloliitto ry
- maksupalveluiden tuottajat
- matkapalvelukumppanit (mm. matkatoimistot, majoitusliikkeet, lento- ja kuljetusyhtiöt)
- taloushallintokumppanit
- toimituskumppanit
- sähköisten palveluiden tuottajat
- viranomaiset

Osa tiedoista kuten arvostelut ja asiakaspalautteet voidaan julkaista siltä osin kun on sovittu asiakkaan kanssa.
Tietoja ei siirretä rekisterinpitäjän toimesta EU:n ulkopuolelle.

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden ja alihankkijoiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

 

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti (esimerkiksi sähköpostitse) yllä mainitulle rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa pyyntöihin EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

10. Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti (esimerkiksi sähköpostitse) yllä mainitulle rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

11. Evästeet

Eväste (cookie) on sivuston pieni, käyttäjän omalle päätelaitteelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien laitteita tai tiedostoja. Lisätiedot evästeistä Viestintäviraston sivulta.

Sivustollamme käytetään evästeitä palvelujen ja toimintojen tekniseen toteuttamiseen sekä kehittämiseen.

Käytämme Google Analytics -sovellusta saadaksemme tietoja sivuston käyttötavoista.
Lisätiedot Google Analyticsin tietosuojasta: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=fi

Käyttäjä voi sallia tai estää evästeiden käytön tietokoneellaan muuttamalla selaimen asetuksia. Monet toiminnot ja palvelut kuitenkin edellyttävät, että verkkosivusto tallentaa käyttäjän tekemät valinnat. Jos evästeet estetään, kaikkia sivuston toimintoja ja palveluja ei voida käyttää.